Ochrana osobních údajů

1. Základní ustanovení


1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR") je podnikající fyzická osoba MgA. Maria Makeeva, IČO: 04762061, DIČ: CZ8758134363, se sídlem Přemyslova 302, Kralupy nad Vltavou, 278 01, Česká republika (dále jen: „správce").
1.2 Kontaktní údaje správce jsou:
adresa – MgA. Maria Makeeva, Přemyslova 302, Kralupy nad Vltavou, 278 01, e-mail: info@mariamakeevaatelier.com (dále jen „webové stránky"), telefon: 776 721 301.
1.3 Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
1.4 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
– jméno a příjmení,
– e-mailová adresa,
– poštovní adresa,
– případně fakturační adresa,
– telefon,
– informace týkající se vaší návštěvy webových stránek (IP adresa, typ zařízení, cookies, délka připojení apod.),
– případně informace týkající se platební karty – její číslo a datum platnosti – tyto informace ale neukládáme).
2.2 Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Vaše osobní údaje správce zpracovává také v rozsahu zboží, které jste si objednali, včetně vzájemné komunikace se správcem a dalších podrobností ohledně smlouvy uzavřené mezi vámi a správcem.

3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
– plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
– splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
– oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
– Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
3.2 Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, příjmení, doručovací či fakturační adresa, e-mailová adresa a telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit, dále k plnění právních povinností vůči státu, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4. Doba uchovávání údajů

4.1 Správce uchovává osobní údaje
– po dobu trvání smlouvy mezi vámi a správcem,
– po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem (po dobu 15 let od skončení smluvního vztahu) a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 4 let od ukončení smluvního vztahu),
– po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
4.2 Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

5. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1 Příjemci osobních údajů jsou osoby
– podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,
– zajišťující služby provozování e-shopu (služba Tilda Publishing) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
– zajišťující marketingové služby.
5.2 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.
5.3 Vaše osobní údaje může správce také předat orgánům veřejné moci, pokud to bude v jeho zájmu nebo pokud ho o to tyto orgány požádají.

6. Zpracovatelé osobních údajů

6.1 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
– provozovatel služby Tilda Publishing,
– provozovatel služby Stripe,
– provozovatel služby G Suite (např. Google Analytics),
– případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

7. Cookies

7.1 Pro fungování webových stránek využívá správce cookies, které dokážou zaznamenat určité specifické informace z vašich návštěv na webových stránkách. Cookies jsou potřebné pro zajištění provozu webových stránek a k anonymnímu sledování návštěvnosti a činnosti uživatelů. Pro použití těchto cookies není vyžadován souhlas, jedná se o oprávněný zájem správce na tom, aby webové stránky správně fungovaly.
7.2 Pomocí cookies zpracováváme tyto osobní údaje: cookies a IP adresu vašeho zařízení. Ačkoliv prostřednictvím cookies nelze přímo identifikovat konkrétní osobu, může se sběr cookies považovat za zpracování osobních údajů uživatelů webových stránek.
7.3 Využíváme následující cookies:
– tyto soubory a informace využíváme výhradně k vylepšování a rozvoji služeb, které zde nabízíme a poskytujeme.
7.4 Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje cookies užívat, a správce tak nebudeme moci sbírat údaje o vašem chování na webových stránkách. Tento režim si můžete nastavit v rámci vašeho internetového prohlížeče, případně můžete proti takovému sběru na základě správcova oprávněného zájmu vznést námitku. Tuto námitku je možné vznést zasláním na naši výše uvedenou kontaktní e-mailovou adresu. Správce následně námitku bezodkladně vyhodnotí, a to nejpozději do jednoho měsíce od obdržení.
7.5 Správce upozorňuje, že v případě, kdy cookies odmítnete nebo vznesete námitku proti jejich zpracování, se vám webové stránky nemusí zobrazovat správně.

8. Vaše práva

8.1 Za podmínek stanovených v GDPR máte
– právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
– právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
– právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
– právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
– právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
– právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.
8.2 Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

9. Podmínky zabezpečení osobních údajů

9.1 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
9.2 Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zaheslováním.
9.3 Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
10.2 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 11. 2020.

V Praze dne 25. 11. 2020

Vše o nákupu
Obchodní podmínky
Odstoupení od kupní smlouvy
Reklamace a záruka
Click to order
Total: 
Your Name
Your Email
Your Phone